Sønderjyllands Radiomuseum

Generalforsamling den 24. april 2024

 

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen onsdag den 24. april 2024.

 

1. Valg af dirigent.

   Tommy Mikkelsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at           generalforsamlingen var indkaldt korrekt.


2. Valg af referent.

   Alex Torp blev valgt som referent.


3. Bestyrelsens beretning.

   Sven Dyhr oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt af       forsamlingen.


4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

   Otto Bjørn Carlsen gennemgik det reviderede regnskab med             påtegning fra revisoren om at den store kassebeholdning fremover       bør indsættes på bankkontoen. Det blev godkendt af forsamlingen


5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent.

   Kontingent uændret 200 kr. om året (husk navn på indbetalingen).       Det blev godkendt af forsamlingen


6. Indkomne forslag.

   Ingen forslag fremkommet.


7. Valg til bestyrelsen.

   På valg er Sven Dyhr og Arne Møller, der begge modtager genvalg.     Begge blev genvalgt.

 

   Der skal desuden vælges to suppleanter og to revisorer.

 

   Nuværende suppleanter: Tommy Mikkelsen og Finn Rasmussen, der       begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt.

 

   Nuværende revisorer: Alex Torp og Jan Nicolaisen, begge modtager     genvalg. Begge blev genvalgt.

 

8. Eventuelt.

   Ingen bemærkninger.   25. april 2024

   Referent Alex Torp

 

 

 

Formandens beretning.

 

Beretning 2024

 

Sønderjyllands Radiomuseum har til oktober eksisteret i 14 år.

Jeg vil starte med at omtale det for nyligt indførte reglement.
I min beretning sidste år sagde jeg følgende:
"Der er et godt fremmøde lige fra morgenkaffen og til vi lukker ved 15-tiden."

Det var med udgangspunkt i coronanedlukningen. Desværre kunne vi i bestyrelsen konstatere at de museumsrelaterede aktiviteter fik stadig sværere ved at finde plads i arbejdsrummet.

Vi fandt det derfor nødvendigt at foretage en regulering hvis ordlyd er nedfældet i reglementet. Det drejer sig først og fremmest om at friholde arbejdsrummet til ovennævnte aktiviteter fra kl. 10 til 15, dog med den lempelse at der er eftermiddagskaffe fra kl. 14.

 

Og så til medlemstallet.
Siden vi sidst mødtes ved generalforsamling i museet har vi desværre mistet tre medlemmer der er afgået ved døden. Sidste sommer var det Per Hebelstrup, der efter nogle års tiltagende svækkelse, afgik ved døden i en alder af 85 år. Per var med fra museets start og stod for registrering af vores effekter. Der er tydelige spor efter Per på hyldekanterne i museet, idet de fleste apparatskilte er Pers værk. Det ”Nostalgiske Hjørne” og pengeskabet på kontoret er også Pers værk. Per havde også sit eget depot hvor loftshøjden lagde en naturlig begrænsning for mange af os andre.

Lige inden jul døde Kaj Nielsen i en alder af 96 år. I museumssammenhæng så vi ikke meget til Kaj, men i skolesammenhæng var Kaj en institution. Han var med til at starte radioskolen på Håndværkerskolen midt i 1950’erne og har i den egenskab sat sit præg på mange generationer af radiofolk. Hvis der er nogen der er overgået til inventarlisten, er det Kaj.

I slutningen af januar måned sov Niels Thun ind i en alder af 81 år. Niels var tiltagende blevet svækket, men var på museet om onsdagen indtil 14 dage før han døde. Niels var tidligt med i museet og huskes for hans engagement omkring reparationer. Særligt huskes han for den Philips båndoptager, der indsmurt i opløste remme, blev totalt adskilt og renset, og efterfølgende samlet og bragt i fuldt funktionsdygtig stand!


Ved beretningen sidste år var vi 50 + 3 æresmedlemmer. Nu er vi 49 + 3 æresmedlemmer. Velkommen til de nye. Som sædvanligt vil jeg udsende opkrævning af det årlige medlemsgebyr efter generalforsamlingen. I den forbindelse er det meget vigtigt at jeg har jeres mailadresser idet min medlemsliste kun indeholder jeres navne og mailadresser. Manglende svar på kontingentopkrævningen (betaling eller udmeldelse) vil automatisk betyde at man bliver slettet af medlemslisten. Af hensyn til vores kasseres sjælefred er det vigtigt at i udfylder feltet ”meddelelse til modtager” med jeres navn når i betaler med kontooverførsel.

Et museums berettigelse skal som bekendt måles på antallet af besøgende. Optællingen af indføringer i gæstebogen giver et fingerpeg om besøgstallet. Den viser 293 underskrifter fordelt over ca. 110 besøg. Der er derfor alt i alt et stigende aktivitetsniveau. Det er i øvrigt en fornøjelse at læse vores gæsters bemærkninger i gæstebogen. Det ser ud til at rundviserne giver vores gæster en god oplevelse. I den forbindelse er det dejligt at se at flere har vist interesse for denne del af museumsarbejdet. Jeg vil ikke undlade at tilføje at der ikke kun bliver fortalt radiohistorie, men også skolens historie bliver vendt i marmorhallen.
Også i det forgangne år har vi opfyldt kontraktens ord om at være til rådighed for skolens elever og kursister idet vi har haft besøg af såvel lærlingeklasser som efteruddannelseshold.

Året der er gået skiller sig desværre ud ved ikke at have budt på en ekskursion. Lad os i fællesskab prøve at gøre det bedre i indeværende år. (Der var dog en mindre ekskusion til Museet på Sønderborg Sygehus den 5. september 2023. Red.)

 

Boet efter Niels Thun var overvældende. Vi fik lov til at tage en mængde B&O udstyr til os med det formål at bringe det i stand og donere det til Lions genbrugsbutik. Her bliver det solgt og indtægten kommer tilbage til lokalsamfundet i form af donationer til lokale foreninger.
Der er stadig godt gang i serviceafdelingen. Folk med et behov for service af ældre udstyr bliver jævnligt henvist af byens erhvervsdrivende (AV-Connection) ligesom mund til øre metoden også bruges. Vi må ikke glemme, at det er vores serviceafdeling, der holder os med medicin (Doktor Nielsen). I forbindelse med serviceafdelingen vil jeg ikke undlade at nævne Jan Nicolaisens indsats med at får de færdige apparater tilbage til ejerne.
Vores depot under salen har i det forgangne år undergået en gennemgribende oprydning. Reolerne har givet overblik og en gennemgribende sortering har klaret resten.

I slutningen af 2023 fratrådte, skolens mangeårige direktør, Finn Karlsen. Det var Finn der ved museets stiftelse tildelte os lokaler og faciliteter på adressen, og ved museets indvielse 2. oktober 2010 klippede den røde monteringstråd. Tak for samarbejdet i de forgangne år.
Den 1. februar tiltrådte Dan Zielke direktørposten på EUC Syd. Vi har endnu til gode at møde Dan, men han har indskrevet sig i vores gæstebog da Anette Lauritsen viste ham rundt på adressen. Han skriver at han ser frem til samarbejdet med museet. Vi er klar!

I forlængelse af ovenstående vil jeg takke skolen for husly, og ikke mindst tak til kantinen som giver os en udstrakt service.


Endelig vil jeg sige tak til Anette Lauritsen for samarbejdet omkring vores brug af skolens faciliteter i de år vi har eksisteret.

Sønderborg d. 21. april 2024

Formand Sven Dyhr

 

 

Regnskab.

 

Regnskabet er vist til de fremmødte på generalforsamlingen.