Sønderjyllands Radiomuseum

Generalforsamling den 26. april 2017


Sønderjyllands Radiomuseum

Generalforsamling d. 26. april 2017

Formandens beretning


Sønderjyllands Radiomuseum er i fortsat god gænge takket være en kerne af trofaste medlemmer. Såvel dem der bidrager til en hyggelig time ved morgenkaffen og dem der efterfølgende hygger sig med at få aldrende elektronik til at ”spille” igen. Sidstnævnte er også dem der holder os med den livsvigtige medicin.

For at vende tilbage til morgenkaffen, så kan vi med mellemrum mønstre tæt på halvdelen af medlemsskaren. Med jævne mellemrum tillader medlemmerne sig at have fødselsdag hvilket har en negativ virkning på kaffekassens beholdning. Husk at kaffekassen bl.a. skal dække det efterfølgende traktement.

Medlemstallet stiger langsomt tenderende det stabile. Vi er i skrivende stund 41 medlemmer inkl. 3 æresmedlemmer. Ved sidste generalforsamling efterlyste jeg nogle yngre medlemmer, men de er åbenbart svære at finde, så Jan må fortsat bære titlen ”Museets ungdom”. Da vores kontakt med medlemmerne i forbindelse med kontingentopkrævningen fortsat er med e-mail er det vigtigt at i melder ændringer i jeres mailadresser til mig. Manglende indbetaling efter én rykker vil automatisk betyde at man bliver slettet af medlemslisten.

Antallet af besøgende er ikke så stort som ved forrige optælling. En gennemgang af gæstebogen giver 119 gæster fordelt på 54 besøg. Fordelt over årets ca. 50 åbningsdage har vi besøgende hver onsdag, hvilket for et lille specialmuseum som vores må betegnes som tilfredsstillende. Tallet 119 er i øvrigt til den konservative side idet det ikke er alle besøgende der får skrevet i gæstebogen. Jeg kan se i gæstebogen at faldet i nogen grad skyldes færre gruppebesøg.

Desværre viste det sig at vores annonce i den lokale turistbrochure var fjernet. Begrundelsen var at brochuren ikke længere blev produceret lokalt og vi var ikke fundet interessante nok til at være med under museer. Vi var dog velkomne til at stille vores egen brochure ned i reolen på turistbureauet. Nu mangler vi kun at få lavet en brochure.
I forbindelse med en gammel radio som Alex stod med har jeg haft kontakt med Lokalhistorisk Arkiv. Det viste sig at radioen stammede fra en Guldsmed som havde til huse i Perlegade omkring det sted hvor slagter Franke ligger, og som ud over sin metier også forsynede byen med radioer under betegnelse ”Sønderjyllands Amts Radiocentral”. Som guldsmed er han kendt for sine hovedvandsæg.

I det kommende år vil jeg forsøge at få arrangeret et besøg i museet af arkivets medlemmer.

Det forgangne år blev også året hvor vi ikke var på den traditionelle ekskursion. Det er dog en enlig svale idet Alex har planlagt en tur i august måned.

Som omtalt i indledningen har Quick Service rigeligt at lave. Det skyldes bl.a. at der bliver henvist til os når kunder henvender sig til AV-Connection med at behov for reparation af ældre underholdningsudstyr. Det er i øvrigt mest B&O-udstyr kunderne vil have vagt til live igen.

Der kommer også fortsat donationer hvilket medfører at noget må stilles på loftet. Der er dog heldigvis plads endnu, men mængden af udstyr er dog efterhånden så omfangsrig at vi planlægger et besøg af Radiohistorisk Forening Vest til næste år. Det er en lykke at vi på en måde kan kanalisere donationerne videre til interesseres samlere. For at blive ved Radiohistorisk Forening Vest har vi haft stor fornøjelse af diagramarkivet på deres hjemmeside. Efter en rekonstruktion af hjemmesiden blev det dog nødvendigt med en adgangskode. Ved Alexs mellemkomst blev den fremskaffet. Vi har ligeledes en aftale med foreningen om at kunne henvise donorer direkte til dem. Det er specielt aktuelt når vi bliver tilbudt TV-apparater og radiogrammofoner.  

Vi fik i det forgangne år doneret kr. 3146,35 af Danish Shortwave Club International. Baggrunden for donationen var at DSWCI, efter at have eksisteret siden 1956, valgte at opløse forening ved udgangen af 2016. Foreningen havde medlemmer fra alle 6 kontinenter og havde ved slutningen haft 3786 kortbølgelyttere som medlemmer. Foreningen udgav en publikation med information om kortbølgelytning, og i en periode i 60-erne producerede man et program på engelsk der blev udsendt over den Danske kortbølgeradio. Begrundelsen for opløsningen af foreningen var manglende tilgang af unge kortbølgelyttere med deraf følgende problemer med at besætte bestyrelsesposterne. Vi skal ikke gå langt for at finde nogle medlemmer af DSWCI idet Karl og Hella var medlemmer. Jeg gætter nok ikke helt forkert hvis jeg formoder at de har haft en finger med i spillet når vi blev betænkt med et beløb.
Foreningens hjemmeside er stadig aktiv og der er en link til den på vores hjemmeside.

Vi skal nok ikke være blinde for at DSWCI`s problem en dag kan blive vores.

Til slut vil jeg takke jer alle for at bidrage til museets miljø og trivsel på den ene eller anden måde, ingen nævnt, ingen glemt. Det vi har her på skolen er helt specielt, så en tak til skolen for at have gjort det muligt. Der er dog én person jeg vil nævne ved navn: Tak Ove fordi du med jævne mellemrum vasker gulvet.

Til slut tak til skolen som giver os en udstrakt service. Ikke mindst kantinen er opmærksom på vores tilstedeværelse og tilbyder forplejning selvom der køres på lavt blus. Tak.


Sønderborg d. 26. april 2017          

Sven Dyhr
Formand            


 

               


            

Sønderjyllands Radiomuseum


             

Driftsregnskab 1/4-2016 - 1/4-2017


Kassebeholdning pr. 1/4-2016....................................................6176,54 kr


Bankbeholdning pr. 19/3-2015.................................................7.015,23 kr


__________


Samlet beholdning pr. 19/3-2015...............................................13.191,77 kr


Indtægter:


Rundvisning..........................................................................425,00 kr


Kontingent via bank...............................................................7.600,00 kr


Donation 30/11-2016................................................................3.146,35 kr


Renter ........................................................................................0,36 kr


__________


11.171,71 kr


Udgifter efter nummererede bilag:


1) 11/5-16 Sven Dyhr.....................................................156,80 kr


2) 14/6-16 Per Hebelstrup..............................................468,16 kr


3) 22/6-16 Alex Torp......................................................495,00 kr


4) 4/11-16 Torben Krogh................................................131,25 kr


5) 24/10-16 Per Hebelstrup............................................103,95 kr


6) 24/10-16.....................................................................283,90 kr


7) 28/9-16 Sven Dyhr.....................................................266,80 kr


8) 30/11-16 Arne Møller..............................................1.490,00 kr


9) 30/11-16 Arne Møller...................................................59,50 kr


10) 15/3-17 Bent Andersen.............................................168,77 kr


11) 15/3-17 Sven Dyhr......................................................39,95 kr


12) 1-2-17 Per Hebelstrup...............................................103,08 kr


13) 25/1-17 Eurochannels.............................................1871,25 kr


14) 13/1-17 Per Hebelstrup.............................................200,00 kr


15) 13/1-17 Torben Krogh.................................................30,00 kr


16) 24/10/16 OBC Kantophæng......................................329,00 kr


17) 24/3-17 Jan Rasmussen...........................................1004,50 kr


___________


7.201,91 kr


Kassebeholdning pr. 1/4-2017.............................6.176,54 kr


Bankbeholdning pr. 1/4-2017...........................10.889,03 kr


__________


Balance 24.363,48 kr 24.363,48 kr

 

Referat:

Generalforsamling i Sønderjyllands Radiomuseum

Onsdag den 26. april 2017 kl. 18:30

Afholdt på EUC Sønderborg.

Dagsorden vedlagt

 Formand Sven Dyhr (SD) bød 26 veloplagte medlemmer velkommen.

Punkt 1, valg af dirigent.

Tommy Mikkelsen (TM) blev enstemmigt valgt.

TM konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne.

Punkt 2, valg af referent.

Alex Torp var allerede klar.

Punkt 3, TM gav ordet til SD

Bestyrelsens beretning er vedlagt.

Desuden opfordrede SD til, at omviserne huskede at få besøgende til at skrive i gæstebogen

Generalforsamlingen godkendte beretningen med klapsalver!

Punkt 4, fremlæggelse af det reviderede regnskab, der er vedlagt.

Otto Bjørn Carlsen gennemgik de enkelte poster, og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 5, kontingent er uændret 200 kr.

Punkt 6, ingen forslag.

Punkt 7, bestyrelsen blev genvalgt, se dagsorden.

Punkt 8, forslag om fælles rengøring.

Mødet fortsatte med øl, brød, spegepølse og ost serveret af SD og TM.

Ret hurtigt gik der fest i det, og referenten trak sig tilbage i god ro og orden.

        

  
        

Referat fra generalforsamling d. 27.04.2016


 


 


Dagsorden:


 


 


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

 5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Evt.

   

   

   


 1. Valg af dirigent: Tommy Mikkelsen blev valgt som dirigent. Tommy Mikkelsen startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, ifølge gældende regler sendt pr. mail til medlemmerne.

   

 2. Valg af referent: Karim Pedersen er valgt som referent.

   

 3. Bestyrelsens beretning: Foreningen har nu 37 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer. Der er sket et lille fald i antallet af besøgende på Sønderjyllands Radiomuseum. Der har været 176 gæster fordelt på 79 besøg. Blandt de besøgende var også Stikonis to brødre, Asger og Erling Kofoed-Nielsen. I samme periode har museet bidraget til, at andre museer i regionen kan fremstå historisk korrekt, gennem restaurering af radioer. Den 4. september var radiomuseet på sin årlige sommerekskursion, der denne gang gik til Lauge Moselund i Kibæk med Danmarks måske største samling af B&O.

  Den eksisterende aftale med EUC Syd om brugsretten til lokalerne udløb i 2015, og der er indgået en ny aftale som forlænger brugsretten med 10 år. Der blev udtrykt en særlig tak til Ove og Ebbe for rengøring. Desuden blev der udtrykt tak til skolen og ikke mindst skolens køkken for det høje serviceniveau..

   

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Det reviderede regnskab viser indtægter på sammenlagt 9.840,56 kroner og udgifter på 7.398,70 kr. Kassebeholden er opgjort til 6.176,54 kr. pr. 01.04.2016 og bankbeholdning er opgjort til 7.015,23 kr. pr. 01.04.2016. Balancen er opgjort til 20.590,47 kr. Regnskabet blev godkendt.

   

   

 5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent: Der er ikke fastlagt budget for det kommende år, da foreningens udgifter er meget variable. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau (200 kr. om året). Kontingentet opkræves fra medlemmerne den 1. maj og der mindes om, at navnet bedes påført overførslen, samt at oplyse såfremt mailadressen ændres.

   

 6. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

   

 7. Valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen var: Sven Dyhr og Arne Møller, begge blev genvalgt.

  Til suppleanter: Tommy Mikkelsen genvalgt som suppleant, Per Zacho indstillet og valgt som suppleant.

  Til revisor: Alex Torp og Jens Hansen, begge blev genvalgt.

  Til revisor supp. Bent Andersen blev genvalgt.

   


 1. Evt.: Det blev bemærket, at Sønderjyllands Radiomuseum ikke indgår i den nye brochure om Sønderborg og omegn. Der tages kontakt til turistbureauet med henblik på at inkludere museet i den nye udgave af brochuren.

   

  Referat: Karim Pedersen

   

  Deltagere i generalforsamlingen:


Formanden orienterer.

Generalforsamlingen sluttede med lidt godt til ganen.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.12 | 09:37

Hej Uwe
Vi vil gerne modtage dine tidsskrifter. Kommer du forbi museet? Vi er der om onsdagen. Med venlig hilsen Sven Dyhr

...
07.12 | 23:51

Hej
I nogle gemmer har fundet mange årgange af Populær Elektronik, Populær Mekanik, High Fidelity og lign. Er det noget I har interesse i.

...
17.08 | 17:47

Anders Christensen
Jo, det er rigtigt at Tesam producerede en sådan modtager. Jeg har en sådan modtager liggende.
mvh Anders

...
23.07 | 14:32

Hej Kristian
Vi er klar til at tage imod dig.
Mvh Sven

...
Du kan lide denne side